Pris-for-godt-laeringsmiljoe_hihmarticle

Pris for godt læringsmiljø 2012 ble delt ut på årets kvalitetskonferanse ved Høgskolen i Hedmark. Prisen ble tildelt OPIM-miljøet på Campus Hamar og fagmiljøet knyttet til musikkproduksjon og Music Management på Campus Rena.

 

Pris for godt læringsmiljø skal stimulere og motivere fagmiljøene ved Høgskolen i Hedmark til å arbeide systematisk med å videreutvikle kvaliteten på sine utdanninger og å bli mer opptatt av arbeid med utdanningskvalitet og læringsmiljø. Prisen utdeles etter nominasjon for tiltak som stimulerer til aktiviteter knyttet til heving av utdanningskvalitet og læringsmiljø.

Instituttet/fagmiljøet som tildeles Pris for læringsmiljø, får 100.000. Midlene øremerkes arbeid med studiekvalitetstiltaket.

Midlene skal gå til å videreutvikle tiltaket som ligger til grunn for pristildelingen. Instituttet skal rapportere om bruken av pengene i sin årsrapport. Med prisen følger et diplom med sammendrag av begrunnelsen for tildelingen.

Årets tildeling

Prisen ble i år delt på to fagmiljøer, og her er begrunnelsen for tildelingen:

70 % OPIM-studiene ved studieleder Lars Austnes og instituttleder Marit Berg Strandvik

Siden oppstart i 2003 har studiene innen opplevelsesproduksjon og interaktive medier hatt en solid økning i antall studenter og en markant forbedring i gjennomstrømming og studiepoengsproduksjon. OPIM-miljøet på Hamar er i dag det største utdanningsmiljøet av sitt slag i Skandinavia. Et tett og godt samarbeid med næringslivet gjør det mulig for studentene å starte egne bedrifter, hospitere og bygge nettverk. Gjennom bolkundervisning i enkelte emner jobber faglærerne sammen i team på fagområder, noe som bidrar til kvalitetsheving og stort engasjement.

Det er imidlertid fokuset på møtet mellom student, lærer og administrasjon som komiteen fester seg spesielt ved i denne nominasjonen. Miljøet har gått vekk fra å bruke obligatorisk oppmøte og over til å føre oppmøteprotokoll. Studenter som uteblir fra mange forelesninger kontaktes av studieleder og følges opp tett. Man tar i bruk studenter fra forutgående årstrinn som hjelpelærere, og studenter blir oppnevnt til forskningsassistenter. Facebook-grupper og video er tatt i bruk for å gjøre avstanden mellom faglig og student så liten som mulig. Overføringsverdien av disse nevnte tiltakene er stor, og kostnadsrammen for tiltakene er relativt lav.

Komiteen legger vekt på at fagmiljøet har satt i verk en rekke tiltak som viser at de lytter til studentenes behov og møter disse med dialog og personlig oppfølging. Dette er gode eksempler på at tilsynelatende enkle og lite kostnadskrevende tiltak gjør en forskjell. Det er tydelig at det her jobbes hardt for at studentene skal lykkes i sine studier. OPIM-studiene ved studieleder Austnes og instituttleder Strandvik bidrar med dette vesentlig til utvikling og forbedring av læringsmiljøet.

30 % Fagmiljøet knyttet til Bachelor i Music Management og Bachelor i musikkproduksjon

Bachelor i Music Management og Bachelor i musikkproduksjon er to komplementære studier, men med flere felles emner og et godt og utstrakt samarbeid på tvers av studiene. Begge studiene legger stor vekt på, og nyter godt av, en tett bransjetilknytning. Studentene på Music Management har ekstern praksis integrert som studiepoenggivende emne. Arrangementer som ByLarm og INTERREG-prosjektet Rookie to Whiz bringer studentene inn på viktige og lærerike arenaer i bransjen.

Internasjonaliseringsaspektet er godt ivaretatt, både gjennom et obligatorisk utenlandsopphold ved Høgskolen i Dalarna eller annen institusjon i utlandet, engelskspråklig undervisning i enkelte emner og utstrakt bruk av engelskspråklig faglitteratur. Opparbeidelse av egen hjemmeside for musikkstudiene dras frem som en positiv faktor.

Komiteen vektlegger at fagmiljøet har lykkes i å opparbeide studier hvor bransjetilknytning er en avgjørende suksessfaktor, nettopp på et sted hvor bransjen selv ikke er sterkt representert. Nøkkelen til dette ligger blant annet i fagpersoners sterke bånd til bransjen, bruken av varierte læringsarenaer og internasjonaliseringsaspektet i studiene. Disse faktorene har uten tvil bidratt vesentlig til utvikling og forbedring av læringsmiljø.

 

Vi gratulerer prisvinnerne!

 

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *